body property

ChatMessageBody body
read / write

Message body. We recommend you use ChatMessageBody.

Implementation

late ChatMessageBody body;