MediaPlayerMetadataType

The type of media metadata.

Enumerator

PLAYER_METADATA_TYPE_UNKNOWN
0: The type is unknown.
PLAYER_METADATA_TYPE_SEI
1: The type is SEI.