enableMiPush method

void enableMiPush(
  1. String appId,
  2. String appKey
)

Enable Mi Push on Mi devices.

Param appId The app ID for Mi Push.

Param appKey The app key for Mi Push.

Implementation

void enableMiPush(String appId, String appKey) {
  _pushConfig.enableMiPush = true;
  _pushConfig.miAppId = appId;
  _pushConfig.miAppKey = appKey;
}